ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Health Software RV, gevestigd te Biddinghuizen 

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen Health Software RV en zijn opdrachtgever inzake het leveren van diensten en/of goederen. Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1
- Health Software RV is producent en leverancier van sport- en paramedisch gerichte software, hieraan gerelateerde kennissystemen en modules met specifieke illustraties, verder te noemen programmatuur.
- Een update(-versie) is een nieuwe versie van de programmatuur waarin verbeteringen zijn aangebracht. De nummering wordt als volgt aangegeven: 1.01, 1.02, 1.03, etc.
- Een ugrade(-versie) is een nieuwe versie van de programmatuur waarin nieuwe onderdelen en/of functies zijn toegevoegd. De nummering wordt als volgt aangegeven: 1.0, 2.0, 3.0, etc.
- Een module is een hoeveelheid kennis en/of technische uitbreiding en/of externe programmatuur en/of illustraties en/of bewegende beelden, die een aanvulling vormen op de programmatuur van Health Software RV.
- De licentiehouder is de opdrachtgever van de aanschafovereenkomst met Health Software RV, dan wel hun schriftelijk daartoe gemachtigde vertegenwoordigers en andere natuurlijke rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers.
- De gebruiker(s) is/zijn de persoon/personen die al dan niet met toestemming van licentiehouder gebruik maakt/maken van de programmatuur van Health Software RV en de verkregen informatie al dan niet doorgeeft/-geven aan derden, waaronder cliënten van licentiehouder.
- Een demonstratiemodule is een ongeregistreerde nagenoeg volledig functionele versie van de programmatuur van Health Software RV.
- Een licentiebestand is nodig om de demonstratiemodule officieel te registreren met de unieke naam van de organisatie van licentiehouder en de vestigingsplaats van deze organisatie.
- Een licentiecode is nodig om de geregistreerde demonstratiemodule volledig operationeel te maken.
- De aanschafovereenkomst wordt gevormd door het bestelformulier dat is opgenomen in de programmatuur van Health Software RV of hierbij op papier wordt verstrekt. De aanschafovereenkomst kan betrekking hebben op koop, huur, huurkoop of lease van de programmatuur van Health Software RV.
- Bugs zijn onvolkomenheden in de programmatuur.
 
1.2 Het voorkomen van bugs is mogelijk bij de ontwikkeling van software. Licentiehouder accepteert het eventuele voorkomen van bugs onder voorbehoud van artikel 3.5. 
 
1.3 Health Software RV bepaalt hetgene wat wordt opgenomen in en beschouwd wordt als een updateversie, een upgradeversie, een module of een programma.  
 
1.4 Health Software RV behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen als en voor zover dit van belang is voor de bedrijfsvoering. Licentiehouders zullen hier via e-mail en de website van op de hoogte worden gesteld. 
 
1.5 Inkoop- en/of andere voorwaarden van licentiehouder worden door Health Software RV nadrukkelijk uitgesloten, tenzij hiermee schriftelijk is ingestemd. 
 
 
Artikel 2. Acceptatie aanschafovereenkomst Health Software RV  
 
2.1 De aanschafovereenkomst wordt geaccepteerd indien licentiehouder het bestelformulier volledig heeft ingevuld en heeft voorzien van zijn handtekening en dit bestelformulier per fax of per post heeft geretourneerd aan Health Software RV onder voorbehoud van artikel 2.2 en 2.3. 
 
2.2 Licentiehouder dient een unieke naam van zijn organisatie te vermelden op het bestelformulier. Een algemeen geldende naam wordt alleen geaccepteerd indien deze wordt aangevuld met de vestigingsplaats van de organisatie. Het combineren van namen van twee of meer organisaties, al dan niet van dezelfde eigenaar/eigenaren, is niet toegestaan. 
 
2.3 Health Software RV behoudt zich het recht voor om de aanschafovereenkomst te weigeren met personen en/of instanties die Health Software RV schade hebben berokkend, hetzij financieel hetzij op andere wijze.  
 
Artikel 3. Verplichtingen Health Software RV 
 
Health Software RV verplicht zich na het afsluiten van de aanschafovereenkomst en nadat licentiehouder aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan tot het volgende omschreven in dit artikel. 
 
3.1 Health Software RV verplicht zich tot het leveren van de bestelde programmatuur, zoals vermeld op de orderbevestiging, behoudens overmacht. 
 
3.2 Health Software RV verplicht zich tot het verstrekken van ten minste één tot maximaal drie licentiecodes voor het activeren van de demonstratiemodule/modules die zijn aangeschaft door licentiehouder voor de duur van de service-overeenkomst tevens voor updateversies en na afloop van de service-overeenkomst uitsluitend voor de laatst verschenen updateversie gedurende de periode waarin de service-overeenkomst geldig was, onder voorbehoud van artikel 5.  
 
3.3 Health Software RV verplicht zich voor de duur van de service-overeenkomst, op werkdagen tijdens kantooruren tot het leveren van service aan licentiehouder en/of zijn gebruiker(s) in de vorm van het telefonisch, per fax en per e-mail beschikbaar zijn van technische medewerkers voor het beantwoorden van technische vragen van licentiehouder en/of gebruikers en/of andere medewerkers van licentiehouder, behoudens overmacht en onder voorbehoud van het gestelde in artikel 4. 
 
3.4 Health Software RV verplicht zich voor de duur van de service-overeenkomst, op werkdagen tijdens kantooruren tot het leveren van service aan licentiehouder en/of zijn gebruiker(s) in de vorm van het telefonisch, per fax en per e-mail beschikbaar zijn medewerkers voor het beantwoorden van inhoudelijke vragen van licentiehouder en/of gebruikers en/of andere medewerkers van licentiehouder, behoudens overmacht en onder voorbehoud van het gestelde in artikel 4. 
 
3.5 Health Software RV verplicht zich tot het ontwikkelen van oplossingen voor eventuele bugs in de programmatuur die niet het gevolg zijn van handelingen uitgevoerd door licentiehouder en/of zijn gebruiker(s) en/of enig ander persoon die al dan niet met toestemming van licentiehouder toegang heeft tot de programmatuur van Health Software RV en niet het gevolg is van de kwaliteit en/of de werking van het besturingssysteem en/of overige software, hardware en/of randapparatuur welke gebruikt worden voor en/of in combinatie met de programmatuur van Health Software RV. 
 
 
Artikel 4. Verplichtingen licentiehouder 
 
4.1 Aangezien de demonstratiemodule(s) van de programmatuur van Health Software RV technisch identiek is/zijn aan de te leveren programmatuur, met uitzondering van het tonen van de berekende waarden, het tonen van de specifieke illustraties en het gebruik van de geavanceerde functies is licentiehouder verplicht om voorafgaand aan het afsluiten van de aanschafovereenkomst de demonstratiemodule(s) van de programmatuur van Health Software RV welke men wenst aan te schaffen te installeren en volledig uit te testen op exact hetzelfde computersysteem als waar men de geregistreerde en gecodeerde programmatuur van Health Software RV op wil gaan gebruiken. 
 
4.2 Installatie van de demonstratiemodule(s) dient altijd te gebeuren op een degelijke en onvervuild systeem met Windowsbesturingssysteem windows XP of Windows vista Windows-7 of Windows 8 of Windows Server 2008 voorzien van standaardinstellingen, waarna licentiehouder verplicht is om voorafgaand aan het afsluiten van de aanschafovereenkomst met de demonstratiemodule(s) voorbeeldprints te maken van de testrapporten en/of trainingsschema's, waarna de toekomstige licentiehouder de printerinstellingen (o.a.tinten en marges) eventueel dient aan te passen en zorg dient te dragen voor het meest geschikte papier voor de betreffende printer. 
 
4.3 Naar aanleiding van de verplichte test met de demonstratiemodule(s) zoals omschreven in 4.1 en 4.2 en met inachtneming van 4.6, dient licentiehouder na aankoop van de programmatuur van Health Software RV volledig zorg te dragen voor registratie en codering van de reeds geïnstalleerde programmatuur, het inrichten van de programmatuur tot specifieke maatwerksoftware en indien nodig voor de juiste systeeminstellingen, de juiste beeldscherminstellingen en de juiste printerinstellingen.  
 
4.4 De programmatuur van Health Software RV is specifiek ontwikkeld als hulpmiddel voor professionele gebruikers met een gedegen opleiding en/of voldoende praktijkervaring. Gebruikers van de programmatuur van Health Software RV dienen te beschikken over gedegen kennis van het interne kennissysteem en daardoor als inhoudsdeskundig aangemerkt te kunnen worden.  
Licentiehouder en zijn gebruiker(s) van de programmatuur van Health Software RV zijn te allen tijde volledig verantwoordelijk voor de adviezen die men met behulp van de programmatuur van Health Software RV doorgeeft aan zijn cliënten. 
Ondeskundig gebruik van de programmatuur van Health Software RV kan schade aan de gezondheid tot gevolg hebben. Health Software RV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de interne kennissystemen van dit programma en het gebruik van deze informatie, noch voor de gevolgen hiervan. 
 
4.5 Iedere gebruiker van de programmatuur van Health Software RV dient te beschikken over voldoende kennis van het besturingssysteem Windows van Microsoft en vaardig te zijn in het bedienen van een personal computer.  
 
4.6 Licentiehouder dient te kunnen beschikken over een systeembeheerder of een ander persoon, bijvoorbeeld een personeelslid, een klant, kennis of familielid, met ruime kennis van de aanwezige versie van het besturingssysteem Windows van Microsoft die in ruime mate vaardig is in het bedienen van een personal computer, kennis heeft van randapparatuur en indien van toepassing van het aanwezige netwerk. De systeembeheerder of een ander persoon zoals hiervoor omschreven, dient in voorkomende gevallen beschikbaar te zijn om op technisch niveau met de medewerkers van de servicedesk van Health Software RV te communiceren en zorg te dragen voor het gestelde onder 4.1 en 4.2. 
 
4.7 De programmatuur van Health Software RV is pas dan gereed voor gebruik nadat een deel van de databases van de programmatuur van Health Software RV door licentiehouder en/of zijn gebruiker(s) zelfstandig ingericht en afgestemd wordt op de specifieke apparatuur - cardio-, revalidatie- en/of fitness-/krachtmachines en/of test- en meetapparatuur - en specifieke inzichten licentiehouder en/of zijn gebruiker(s), voor zover van toepassing voor het betreffende programma van Health Software RV. Aanpassen van databases buiten de programmatuur om is niet toegestaan conform artikel 4.10. Het inrichten van de programmatuur tot specifieke maatwerksoftware dient volledig en zelfstandig te geschieden door licentiehouder en/of zijn gebruiker(s). Indien gewenst kan men gebruik maken van de locatieservice van Health Software RV. Zie de voorwaarden onder het menu-item Health Software RV - Locatieservice in de programmatuur. 
 
4.8 Voordat licentiehouder en/of zijn gebruiker(s) met de programmatuur van Health Software RV gaan werken dient/dienen hij/zij de handleiding zorgvuldig te bestuderen. Licentiehouder accepteert het eventueel in een later stadium aanleveren van de meest actuele tekst van de handleiding aangaande de versie die hij/zij heeft aangeschaft.  
 
4.9 Licentiehouder is geheel verantwoordelijk voor het eventueel in omloop komen van illegale kopieën of onderdelen van de programmatuur en/of toebehoren, zoals teksten uit de handleiding en illustraties van picturemodules van Health Software RV afkomstig van de organisatie van licentiehouder. Eventuele schade voor Health Software RV zal verhaald worden op licentiehouder. 
 
4.10 Het is licentiehouder en/of zijn gebruiker(s) niet toegestaan om bestanden van de programmatuur te openen en eventueel aan te passen, bijvoorbeeld via Windows Verkenner/Explorer, anders dan via de daartoe beschikbare menufuncties in de programmatuur van Health Software RV. Licentiehouder verantwoordelijk en aansprakelijk in geval van voornoemde situatie.  
 
4.11 Licentiehouder dient erop toe te zien dat er geen eigendomsverklaring, logo, disclaimer en/of algemene voorwaarden uit de programmatuur en/of uit toebehoren wordt aangepast of verwijderd. Licentiehouder is aansprakelijk in geval van voornoemde situatie. 
 
 
Artikel 5. Gebruiksrecht 
 
5.1 Het gebruiksrecht van de programmatuur, zowel verouderde versies als update- en upgradeversies, is exclusief voorbehouden aan licentiehouder en mag niet worden verkocht, verhuurd of anderszins overgedragen worden aan derden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Health Software RV. Alle rechten en verplichtingen aangaande de licentie van Health Software RV worden mede en direct overgenomen door de nieuwe eigenaar. 
 
5.2 Licentiehouder verkrijgt per afzonderlijk programma van Health Software RV het gebruiksrecht ingeval van een licentie voor 5 werkstations 5.3 Voor het licentietype zoals omschreven in 5.2 is optioneel de aanschaf van een licentie voor een extra werkstation mogelijk tegen vergoeding van meerkosten. 
 
5.4 Geen kosten aan een licentiecode zijn verschuldigd in onderstaande situatie: 
 
Er sprake is van vervanging van hardware en/of onderdelen daarvan onder voorbehoud van het decoderingsbewijs aan Health Software RV. 
 
Kosten aan een licentiecode zijn verschuldigd in onderstaande situaties: 
 
1. Ingeval van een licentie voor ieder afzonderlijk werkstation meer dan 5. 
2. Na decodering van de programmatuur als gevolg van het illegaal openen van databases buiten de daartoe geëigende menufuncties, conform artikel 4.9. 
3. Er sprake is van vervanging van hardware en/of onderdelen daarvan en verzuimd wordt een decoderingsbewijs aan Health Software RV toe te zenden. 
4. Er sprake is van een storing en/of defect in de hardware en/of onderdelen daarvan, waardoor het technisch niet meer mogelijk is een decoderingsbewijs aan Health Software RV toe te zenden. 
 
5.5 Gebruik van de programmatuur is uitsluitend toegestaan binnen dezelfde vestiging van de organisatie van licentiehouder in dezelfde vestigingsplaats, met uitzondering van het gebruik van de programmatuur van Health Software RV op het woonadres van licentiehouder en/of zijn gebruiker(s). 
Ingeval van een andere vestiging van licentiehouder, al dan niet in dezelfde vestigingsplaats, dan waarvoor de aanschafovereenkomst is afgesloten, dient een nieuwe afzonderlijke aanschafoverenkomst aangegaan te worden. Hiervoor worden gunstige aanschafvoorwaarden inzake meerdere vestigingen en samenwerkingsverbanden geboden. Ingeval van misbruik zullen alle verschuldigde kosten in rekening worden gebracht aan licentiehouder. 
 
5.6 Het is licentiehouder en/of zijn gebruiker(s) niet toegestaan nieuwe en/of verouderde versies van de programmatuur van Health Software RV te installeren op andere systemen dan waarvoor een licentie is verleend indien het maximale gebruiksrecht zoals omschreven in 5.2 en 5.3 is overschreden.  
 
Artikel 6. Uitsluiting verantwoordelijkheden Health Software RV 
 
6.1 Health Software RV is niet verantwoordelijk voor storingen en/of andere ongemakken en/of enige vorm van schade die het gevolg is/zijn van de kwaliteit, de werking en/of instellingen van het besturingssysteem en/of overige software, hardware en/of randapparatuur en/of gegevensdragers zoals diskettes en cd-roms welke gebruikt worden voor en/of in combinatie met de programmatuur van Health Software RV. Deze bepaling geldt zowel voor het bestaande besturingssysteem en/of overige software, hardware en/of randapparatuur als in een later stadium aan te schaffen besturingssysteem en/of overige software, hardware en/of randapparatuur welke gebruikt gaan worden voor en/of in combinatie met de programmatuur van Health Software RV.  
 
6.2 Health Software RV is niet verantwoordelijk voor storingen en/of andere ongemakken en/of enige vorm van schade die het gevolg is/zijn van naar beste weten verstrekte adviezen, hetzij schriftelijk, hetzij electronisch per e-mail, hetzij telefonisch, hetzij mondeling op locatie, inzake de werking en/of instellingen van het besturingssysteem en/of overige software, hardware en/of randapparatuur welke gebruikt worden voor en/of in combinatie met de programmatuur van Health Software RV. Deze bepaling geldt zowel voor het bestaande besturingssysteem en/of overige software, hardware en/of randapparatuur als in een later stadium aan te schaffen besturingssysteem en/of overige software, hardware en/of randapparatuur welke gebruikt gaan worden voor en/of in combinatie met de programmatuur van Health Software RV.  
 
6.3 Health Software RV is niet verantwoordelijk voor storingen en/of andere ongemakken en/of enige vorm van schade die het gevolg is/zijn van in een later stadium dan de datum van ondertekening van de aanschafovereenkomst aan te schaffen besturingssysteem en/of overige software, hardware en/of randapparatuur welke gebruikt gaan worden voor en/of in combinatie met de programmatuur van Health Software RV.  
 
6.4 Health Software RV is niet verantwoordelijk voor storingen en/of andere ongemakken en/of enige vorm van schade die het gevolg zijn van de werking en/of instellingen van het besturingssysteem en/of overige software, hardware en/of randapparatuur en/of toebehoren, zoals informatiezuilen, welke gebruikt worden voor en/of in combinatie met de programmatuur van Health Software RV dewelke worden verkocht via Health Software RV indien de leverancier van het bedoelde besturingssysteem en/of overige software, hardware en/of randapparatuur en/of toebehoren, zoals informatiezuilen, optioneel en tegen redelijke vergoeding een service- en/of onderhoudscontract aanbiedt en/of heeft aangeboden aan licentiehouder. Eén en ander geldt overigens met dien verstande, dat Health Software RV bereid is in zulke gevallen met licentiehouder te overleggen omtrent de eventueel te nemen maatregelen, die tot doel hebben eventuele schade voor licentiehouder zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. 
 
6.5 Licentiehouder en/of zijn gebruiker(s) is/zijn te allen tijde verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van welke aard dan ook voorkomende uit het verstrekken van informatie afkomstig uit de programmatuur van Health Software RV aan derden, waaronder klanten van de organisatie van licentiehouder conform artikel 4.3. Als inhoudsdeskundige dient Licentiehouder en/of zijn gebruiker(s) de informatie afkomstig uit de programmatuur van Health Software RV te allen tijde te controleren op juistheid en volledigheid. Licentiehouder vrijwaart Health Software RV geheel en volledig tegen alle aanspraken terzake van derden, zijnde klanten van licentiehouder en ieder ander persoon waarop omschreven situatie op van toepassing is. 
 
6.6 Health Software RV is niet verantwoordelijk voor verlies, zoekraken of beschadiging van de programmatuur en toebehoren. 
 
6.7 Health Software RV is niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade die ontstaat doordat na uitgave van een update- of upgradeversie reeds ingevoerde data opnieuw ingevoerd dient te worden en/of bestanden of delen daarvan handmatig overgezet dienen te worden vanuit oudere versies van de programmatuur van Health Software RV. 
 
6.8 De uitgavedatum van updateversies, upgradeversies, nieuwe modules en/of nieuwe programma's wordt naar beste weten opgegeven. Health Software RV is niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade die ontstaat als gevolg van het later uitgeven van updateversies, upgradeversies, nieuwe modules en nieuwe programma's dan kenbaar is gemaakt. 
 
6.9 Health Software RV is niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade die ontstaat doordat als gevolg van overmacht gemaakte afspraken in de breedste zin des woords redelijkerwijs niet kunnen worden nagekomen. 
 
 
Artikel 7. Ontbinding aanschafovereenkomst 
 
7.1 Gelet op het gestelde in artikel 4 vindt ontbinding van de aanschafovereenkomst slechts in zeer bijzondere gevallen plaats en uitsluitend na schriftelijke argumentatie van licentiehouder. Nadat door Health Software RV is besloten de aanschafovereenkomst te ontbinden dient licentiehouder alle programmatuur van Health Software RV op zijn computersysteem/-en te decoderen en bewijsmateriaal aan Health Software RV toe te zenden alvorens herberekening en terugbetaling plaats zal vinden binnen een door Health Software RV te bepalen termijn. 
 
 
Artikel 8. Beveiliging 
 
8.1 Beveiliging van de programmatuur van Health Software RV verloopt via herkenning van de  
code van de harde schijf van het systeem van licentiehouder. Licentiehouder en/of zijn gebruiker(s) dient/dienen zelfstandig een licentiecode aan te vragen indien:  
 
- het een antihack-beveiliging betreft; 
 
- het programma geïnstalleerd wordt op een nieuw/ander systeem; 
 
- de harddisk van het systeem wordt vervangen; 
 
- een wijziging in de licentienaam heeft plaats gevonden (organisatienaam en/of vestigingsplaats);  
 
Zie artikel 5 inzake het gebruiksrecht van de licentiecodes. 
 
8.2 Ten behoeve van het aanvragen van licentiecodes dient licentiehouder bij voorkeur te beschikken over een internet aansluiting op hetzelfde werkstation/server als waar de programmatuur van  
Health Software RV op geïnstalleerd is. 
 
 
Artikel 9. Service, updating en upgrading 
 
9.0 Vanaf de datum van ondertekening van een update en support overeenkomst heeft licentiehouder en/of zijn gebruiker(s) recht op service voor de in de overeenkomst vermelde periode in de vorm van gratis updateversies voor zowel de programmatuur als de bijbehorende modules, korting op upgradeversies, programma's en modules, eventuele kosteloze doorvoering van een wijziging in de licentienaam, zijnde de naam van de organisatie en/of de vestigingsplaats, onder voorbehoud van 9.13, en gratis ondersteuning door de servicedesk van Health Software RV onder voorbehoud van artikel 4 en de overige bepalingen in artikel 9.  
9.1 Vanaf de datum van ondertekening van de aanschafovereenkomst heeft licentiehouder en/of zijn gebruiker(s) gedurende een jaar recht op service in de vorm van gratis updateversies voor zowel de programmatuur als de bijbehorende modules, korting op upgradeversies, programma's en modules, eventuele kosteloze doorvoering van een wijziging in de licentienaam, zijnde de naam van de organisatie en/of de vestigingsplaats, onder voorbehoud van 9.13, en gratis ondersteuning door de servicedesk van Health Software RV onder voorbehoud van artikel 4 en de overige bepalingen in artikel 9. Na deze periode kan licentiehouder de service-overeenkomst vrijblijvend verlengen. 
 
9.2 Voor service in de vorm ondersteuning door de servicedesk van Health Software RV dient licentiehouder en/of zijn gebruiker(s) zelf contact op te nemen met de servicedesk, hetzij telefonisch, hetzij schriftelijk per post of per fax, hetzij electronisch via e-mail, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 
9.3 Service in de vorm van ondersteuning door de servicedesk van Health Software RV wordt alleen verleend indien licentiehouder zich houdt aan de verplichtingen in artikel 4 en de overige bepalingen in artikel 9 en met uitsluiting van de navolgende situaties: 
 
De servicedesk van Health Software RV biedt geen ondersteuning 
 
- indien licentiehouder en/of zijn gebruiker(s) of enig ander persoon de bestanden van de programmatuur buiten de programmatuur om heeft aangepast, waardoor de programmatuur niet meer naar behoren functioneert; 
- indien licentiehouder en/of zijn gebruiker(s) of enig ander persoon handelingen wenst uit te voeren buiten de daartoe beschikbare menufuncties van de programmatuur om, zoals bijvoorbeeld het kopiëren van illustraties.  
 
9.4 Health Software RV bepaalt wanneer een updateversie en/of upgradeversie gereed is voor uitlevering en daarmee het aantal update- en upgradeversies dat gedurende de periode van de service-overeenkomst wordt uitgebracht. 
 
9.5 Service en updateversies worden verstrekt nadat licentiehouder zijn persoonlijke licentienaam kenbaar heeft gemaakt, hetzij mondeling per telefoon, hetzij schriftelijk per post of per fax, hetzij electronisch via e-mail. 
 
9.6 Updating vindt plaats via het internet. Licentiehouder dient updates zelfstandig te downloaden en te installeren. Het gereed komen van updates wordt kenbaar gemaakt door middel van e-mail aan licentiehouder en/of zijn gebruiker(s). 
 
9.7 Upgrading vindt plaats via het internet. Health Software RV bepaalt in welke gevallen een upgrade door licentiehouder en/of zijn gebruiker(s) dient te worden gedownload via het internet. Licentiehouder dient upgrades zelfstandig te downloaden en te installeren. Upgrading is uitsluitend mogelijk bij omruil van een lagere naar een hogere versie, zoals omschreven in 9.13 en/of indien het upgradeversienummer van de meest recente programmatuur van Health Software RV in bezit van licentiehouder aansluit bij de aan te schaffen upgrade: indien het upgradeversienummer van de meest recente programmatuur van Health Software RV in bezit van licentiehouder 1 bedraagt, dan kan men niet direct en alleen upgradeversienummer 4 aanschaffen, maar uitsluitend een upgradebundel van de versies 2 t.m.4. 
Het gereed komen van upgrades wordt kenbaar gemaakt door middel van e-mail aan licentiehouder en/of zijn gebruiker(s).  
 
9.8 Inzake updating dient licentiehouder te beschikken over een internetaansluiting op hetzelfde systeem als waar de programmatuur van Health Software RV op geïnstalleerd is en/of over een internetaansluiting op een ander systeem waar vandaan data kan worden gekopieerd naar een externe drive . 
 
9.9 Inhoudelijke ondersteuning, zoals het inrichten van de programmatuur en/of het vertrekken van gebruikstraining, op locatie valt niet onder het dienstenpakket van Health Software RV. Inhoudelijke ondersteuning op locatie, zijnde het inrichten van de programmatuur en/of gebruikstraining, is mogelijk tegen betaling van het tarief. 
 
9.10 Conform artikel 4 valt installatie en registratie van de programmatuur van Health Software RV op locatie niet onder het dienstenpakket van Health Software RV aangezien deze handelingen door licentiehouder en/of zijn gebruiker(s) en/of enig ander persoon, zoals omschreven in artikel 4, eenvoudig kunnen worden uitgevoerd en ieder voorkomend probleem aangaande de programmatuur van Health Software RV hetzij telefonisch, hetzij schriftelijk per post of per fax, hetzij electronisch via e-mail, kan worden opgelost indien licentiehouder voldoet aan deze algemene voorwaarden van Health Software RV. 
 
9.11 Service in de vorm van telefonische ondersteuning door de servicedesk en/of de overige medewerkers van Health Software RV vervalt na het ontstaan van communicatieve problemen met licentiehouder die veroorzaakt worden door licentiehouder en/of zijn gebruiker(s).
 
9.12 Service in de vorm van kortingen op upgradeversies, programma's en modules van Health Software RV en/of de locatieservice vervalt na het ontstaan van communicatieve problemen met licentiehouder die veroorzaakt worden door licentiehouder en/of zijn gebruiker(s) en/of indien licentiehouder niet tijdig aan zijn eventuele betalingsverplichtingen jegens Health Software RV voldoet tot de tijd dat licentiehouder aan voornoemde eventuele betalingsverplichtingen geheel en volledig heeft voldaan. 
 
9.13 Omruil van programmatuur van Health Software RV is alleen mogelijk binnen hetzelfde programma en van een lagere naar een hogere versie. De indeling van versies van de programmatuur van Health Software RV verloopt van laag naar hoog: start, standaard, pro. Voor het omruilen van programmatuur kunnen omruilkosten in rekening worden gebracht. 
 
9.14 Een wijziging van de licentienaam zijnde de naam van de organisatie en/of de vestigingsplaats van licentiehouder kan worden doorgevoerd in de programmatuur van Health Software RV. Indien licentiehouder over een geldige service-overeenkomst beschikt zijn geen kosten verschuldigd, indien de service-overeenkomst is verlopen zijn wel extra kosten verschuldigd. 
 
 
Artikel 10. Aanbiedingen, kortingen en tariefswijzigingen 
 
10.1 Licentiehouder heeft geen recht op financiële restitutie naar aanleiding van nieuwe aanbiedingen, kortingen en tariefswijzigingen die na één maand na het afsluiten van de aanschafovereenkomst worden aangeboden door Health Software RV.  
 
10.2 Alle rechten op aanbiedingen en kortingen vervallen indien licentiehouder niet binnen 30 dagen na ondertekening van de aanschafovereenkomst aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. 
 
10.3 Een aanbieding of korting is niet bindend voor Health Software RV. Health Software RV behoudt zich het recht voor aanbiedingen en/of kortingen te weigeren onder opgaaf van redenen. 
 
10.4 Health Software RV is gerechtigd periodiek tariefswijzigingen en/of wijzigingen in kortingen door te voeren.  
 
10.5 Prijzen van de programmatuur en diensten van Health Software RV zijn exclusief BTW en verzendkosten. Prijswijzigingen en koerswisselingen voorbehouden. 
 
10.6 Voor het verkrijgen van korting(-en) dient licentiehouder aan de voorwaarden te voldoen zoals deze zijn opgenomen in de kortingsvoorwaarden van Health Software RV. 
 
 
Artikel 11. Levering 
 
11.1 Levering geschiedt per internet-download tenzij anders is overeengekomen. De met de verzending gemoeide kosten komen voor rekening van licentiehouder. 
 
11.2 Licentiehouder is verplicht de zending bij de eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien licentiehouder hieraan niet voldoet, worden alle hieruit voortvloeiende kosten aan licentiehouder in rekening gebracht. 
 
11.3 Voorafgaande aan levering ontvangt licentiehouder een orderbevestiging en een factuur. De levertijd wordt vermeld in de orderbevestiging en wordt naar beste weten opgegeven, doch is nimmer bindend en geldt voor Health Software RV niet als fatale termijn. De levertijd kan bovendien worden verlengd met de tijd dat opdrachtgever te laat is met betaling van enig door hem verschuldigd bedrag. 
 
 
Artikel 12. Overmacht 
 
12.1 Indien Health Software RV als gevolg van overmacht niet op tijd het gevraagde kan leveren, heeft Health Software RV het recht om naar zijn keuze de levering op te schorten, danwel van de levering geheel af te zien, al naar gelang de omstandigheden. 
 
12.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgelijk Wetboek zullen als overmacht gelden omstandigheden buiten wil en toedoen van Health Software RV, welke van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Health Software RV kan worden gevergd. Als overmacht aan de zijde van Health Software RV zal onder andere gelden de situatie waarin Health Software RV door zijn toeleverancier(s) niet of niet tijdig van noodzakelijke producten voorzien wordt, ongeacht of zulks wordt veroorzaakt door overmacht aan de zijde van de toeleverancier. Eén en ander geldt overigens met dien verstande, dat Health Software RV bereid is in zulke gevallen met licentiehouder te overleggen omtrent de eventueel te nemen maatregelen, die tot doel hebben eventuele schade voor zowel Health Software RV als licentiehouder zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. 
 
 
Artikel 13. Intellectuele eigendom en auteursrecht 
 
13.1 De intellectuele eigendom en het auteursrecht van de programmatuur, de standaardteksten behorende bij de inhoudelijke kennissystemen, de teksten van de handleiding, illustraties en bewegende beelden die behoren bij of direct verbonden zijn aan de programmatuur en/of promotiemateriaal of anderszins, berust volledig en alleen bij Health Software RV. Het ter beschikking stellen aan derden, verveelvoudigen, kopiëren, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar maken in enigerlei vorm of wijze, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van Health Software RV, behoudens ten behoeve van het genereren van een reservekopie. Alle kopieën van de programmatuur moeten de verklaringen van auteursrecht en andere eigendomsrechten bevatten zoals die voorkomen op of in de oorspronkelijke media. 
 
 
Artikel 14. Toepasselijk recht 
 
14.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.  
 
 
Artikel 15. Geschillen 
 
15.1 Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg en/of de uitvoering van de opdracht, alsmede elk ander geschil, terzake van of in verband met de opdracht, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, zullen uitsluitend worden berecht door de in eerste aanleg bevoegde rechter te Almere. 
 
15.2 Een geschil is aanwezig indien een van beide partijen zulks stelt. 
 
15.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van de gegevens met betrekking tot een geschil, de administratieve gegevens van Health Software RV bindend.