Biddinghuizen, Mei 2018,

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Health Software RV, gevestigd te Biddinghuizen 

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen Health Software RV en zijn opdrachtgever inzake het leveren van software, web-software, inhoudelijke kennis en beeld-materiaal. Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1 - Health Software RV is producent software, web-software, inhoudelijke kennis en beeld-materiaal voor bedrijven in de wellness branche. - Een update is een nieuwe versie van de software waarin verbeteringen zijn aangebracht. - Een module is een hoeveelheid kennis en/of illustraties die in de software van Health Software RV kan worden geinstalleerd.
- De licentiehouder is de opdrachtgever van de huur-overeenkomst met Health Software RV, dan wel hun daartoe gemachtigde vertegenwoordigers, de naam van de licentie-houder, de licentie-naam wordt middels een licentie-bestand in de software geplaatst..
- Een gebruiker van de software is de persoon die met toestemming van licentiehouder gebruik maakt van de software van Health Software RV en de verkregen informatie al dan niet doorgeeft aan derden, waaronder clienten van licentiehouder.
- Een uitprobeer-versie is de volledige software zonder licentiehouder-naam.
- Een licentiecode is nodig om de geregistreerde demonstratiemodule volledig operationeel te maken, deze wordt automatisch via het internet opgehaald, of kan 1 x per 3 maanden worden verkregen via de pagina www.healthsoftware.nl.
- Een aanschafovereenkomst is van toepassing voor de aangekochte de modules die worden geinstalleerd in de gehuurde software.  
1.2 De omgang van de software met de data in de software is beschreven in de Health Software - data AVG - verificatie, www.healthsoftware.nl/avg.htm. 
 
 
Artikel 2. Acceptatie van overeenkomsten van Health Software RV  
 
2.1 De aanschafovereenkomst van modules wordt geaccepteerd door het bedrag van de modules over te boeken naar de bank-rekening
 
2.2 De software huur-overeenkomst wordt geaccepteerd door het bedrag van de software-huur voor 1 jaar over te boeken naar de bank-rekening
2.3 Licentiehouder dient een unieke naam en vestigingsplaats van zijn organisatie te verstrekken voor de licentie-naam. Een algemeen geldende naam wordt alleen geaccepteerd indien deze wordt aangevuld met de vestigingsplaats van de organisatie.  
 
2.3 Health Software RV heeft het recht om een aanschafovereenkomst te weigeren als daartoe gegronde redenen bestaan.  
 
Artikel 3. Verplichtingen Health Software RV 
 
3.1 Health Software RV verplicht zich tot het werkend houden van de overeengekomen software, zoals vermeld via het software huur-contract. 
 
3.2 De software mag op meerdere computers tot maximaal 5 worden gebruikt, voor hogere aantallen zijn netwerk-licenties benodigd.  
 
3.3 Health Software RV verplicht zich voor de duur van de software huur-overeenkomst, op werkdagen tijdens kantooruren tot het leveren van service aan licentiehouder en/of zijn gebruiker(s) in de vorm van het telefonisch en per e-mail beschikbaar zijn van medewerkers voor het beantwoorden van technische en inhoudelijke vragen, behoudens overmacht en onder voorbehoud van het gestelde in artikel 4. 
 

3.4 Health Software RV verplicht zich tot het ontwikkelen van oplossingen voor eventuele bugs in de software die niet het gevolg zijn van de kwaliteit en/of de werking van het besturingssysteem, hardware en/of randapparatuur welke gebruikt worden voor en/of in combinatie met de software van Health Software RV. 
 
 
Artikel 4. Verplichtingen licentiehouder 
 
4.1 Installatie van de de try-out versie dient altijd te gebeuren op een degelijke en onvervuild besturings-systeem
 
4.2 De programmatuur van Health Software RV is specifiek ontwikkeld als hulpmiddel voor professionele gebruikers met een gedegen opleiding en/of voldoende praktijkervaring. Gebruikers van de programmatuur van Health Software RV dienen te beschikken over gedegen kennis van het interne kennissysteem en kunnen daardoor als inhoudsdeskundig aangemerkt worden.  
 
Licentiehouder en zijn gebruiker(s) van de software van Health Software RV zijn te allen tijde volledig verantwoordelijk voor de adviezen die men met behulp van de software van Health Software RV doorgeeft aan zijn clienten. 
 
Ondeskundig gebruik van de programmatuur van Health Software RV kan schade aan de gezondheid tot gevolg hebben. Health Software RV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in het interne kennissystemen van de software en het gebruik van de kennis, noch voor de gevolgen hiervan. 
 
4.3 De programmatuur van Health Software RV is pas dan gereed voor gebruik nadat een deel van de databases van de software van Health Software RV door licentiehouder en/of zijn gebruiker(s) is ingericht op de specifieke apparatuur - cardio-, revalidatie- en/of fitness-/krachtmachines en/of test- en meetapparatuur - en specifieke inzichten. 4.4 Licentiehouder is verantwoordelijk voor het eventueel in omloop komen van illegale kopieen of onderdelen van de software en/of toebehoren, zoals teksten uit de handleiding en illustraties van picturemodules van Health Software RV. 
 
 
4.5 Licentiehouder dient erop toe te zien dat er geen eigendomsverklaring, logo, disclaimer en/of algemene voorwaarden uit de programmatuur en/of uit toebehoren wordt aangepast of verwijderd. Licentiehouder is aansprakelijk in geval van voornoemde situatie. 
 
 
Artikel 5. Gebruiksrecht 
 
5.1 Het gebruiksrecht van de software is exclusief voorbehouden aan licentiehouder en mag niet worden verkocht, verhuurd of anderszins overgedragen worden aan derden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Health Software RV.
5.2 Gebruik van de programmatuur is toegestaan binnen vestigingen van de organisatie van licentiehouder.  
Artikel 6. Uitsluiting verantwoordelijkheden Health Software RV 
 
6.1 Health Software RV is niet verantwoordelijk voor storingen en/of andere ongemakken en/of enige vorm van schade die het gevolg is/zijn van de kwaliteit, de werking en/of instellingen van het besturingssysteem, hardware en/of randapparatuur.  
 
 
6.2 Licentiehouder en/of zijn gebruiker(s) is/zijn te allen tijde verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van welke aard dan ook voorkomende uit het verstrekken van informatie afkomstig uit de software van Health Software RV aan derden, waaronder klanten van de organisatie van licentiehouder. Als inhoudsdeskundige dient Licentiehouder en/of zijn gebruiker(s) de informatie afkomstig uit de software van Health Software RV te allen tijde te controleren op juistheid en volledigheid.  
6.3 Health Software RV is niet verantwoordelijk voor verlies, zoekraken of beschadiging van de software en toebehoren. 
 
 
 
 
Artikel 7. Ontbinding aanschafovereenkomst 
 
7.1 Gelet op het gestelde in artikel 4 vindt ontbinding van de aanschafovereenkomst slechts in zeer bijzondere gevallen plaats en uitsluitend na schriftelijke argumentatie van licentiehouder, waarna terugbetaling plaats zal vinden binnen een door Health Software RV te bepalen termijn. 
 
 
Artikel 8. Beveiliging 
 
8.1 Beveiliging van de programmatuur van Health Software RV verloopt via activatie codes, deze worden automatisch opgehaald via internet of kunnen per kwartaal worden opgehaald via de pagina www.healthsoftware.nl/codes.htm.  
 
Artikel 9. Service en updating  
 
9.1 Vanaf de datum van ondertekening van een software huur-overeenkomst heeft licentiehouder en/of zijn gebruiker(s) recht op service voor de in de overeenkomst vermelde periode in de vorm van updates voor de software en de bijbehorende modules. De licentie-naam kan worden gewijzigd voor een bedrag van 40 euro.  
 
9.2 Voor service in de vorm ondersteuning door de servicedesk van Health Software RV dient licentiehouder en/of zijn gebruiker(s) zelf contact op te nemen met de servicedesk, hetzij telefonisch, hetzij schriftelijk per post of per e-mail tenzij anders is overeengekomen. 
 
9.3 Service in de vorm van ondersteuning door de servicedesk van Health Software RV wordt alleen verleend indien licentiehouder zich houdt aan de verplichtingen in artikel 4 en de overige bepalingen in artikel 9.
 
 
9.6 Updating vindt plaats via het internet. Het gereed komen van updates wordt kenbaar gemaakt via de informatie-pagina in de software. 
 
 
 
 
9.7 Inhoudelijke ondersteuning, zoals het inrichten van de programmatuur en/of het vertrekken van gebruikstraining, op locatie valt niet onder het dienstenpakket van Health Software RV. Inhoudelijke ondersteuning op locatie, zijnde het inrichten van de programmatuur en/of gebruikstraining, is mogelijk tegen betaling van het tarief. 
 
9.8 Conform artikel 4 valt installatie en registratie van de software van Health Software RV op locatie niet onder het dienstenpakket van Health Software RV. 
 

 
 
 
 
Artikel 10. Aanbiedingen, kortingen en tariefswijzigingen 
 
10.1 Licentiehouder heeft geen recht op financiele restitutie naar aanleiding van nieuwe aanbiedingen, kortingen en tariefswijzigingen die na een maand na het afsluiten van de aanschafovereenkomst worden aangeboden door Health Software RV.  
 
10.2 Alle rechten op aanbiedingen en kortingen vervallen indien licentiehouder niet binnen 30 dagen na ondertekening van de aanschafovereenkomst aan zijn financiele verplichtingen heeft voldaan. 
 
10.3 Een aanbieding of korting is niet bindend voor Health Software RV. Health Software RV behoudt zich het recht voor aanbiedingen en/of kortingen te weigeren onder opgaaf van redenen. 
 
10.4 Health Software RV is gerechtigd periodiek tariefswijzigingen en/of wijzigingen in kortingen door te voeren.  
 
10.5 Prijzen van de software en modules van Health Software RV zijn exclusief BTW. Prijswijzigingen en koerswisselingen voorbehouden. 
 
 
 
Artikel 11. Levering 
 
11.1 Levering geschiedt per internet-download tenzij anders is overeengekomen.
 
 
11.3 Voorafgaande aan levering ontvangt licentiehouder een factuur. De levertijd wordt vermeld in de factuur en wordt naar beste weten opgegeven, doch is nimmer bindend en geldt voor Health Software RV niet als fatale termijn. De levertijd kan worden verlengd met de tijd dat opdrachtgever te laat is met betaling van enig door hem verschuldigd bedrag. 
 
 
Artikel 12. Intellectuel eigendom en auteursrecht 
 
12.1 De intellectuele eigendom en het auteursrecht van de programmatuur, de standaardteksten behorende bij de inhoudelijke kennissystemen, de teksten van de handleiding en illustraties die behoren aan de modules of anderszins, berust volledig en alleen bij Health Software RV. Het ter beschikking stellen aan derden, verveelvoudigen, kopieren, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar maken in enigerlei vorm of wijze, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van Health Software RV, behoudens ten behoeve van het genereren van een reservekopie. Alle kopieen van de software moeten de verklaringen van auteursrecht en andere eigendomsrechten bevatten zoals die voorkomen op of in de oorspronkelijke media. 
 
 
Artikel 13. Toepasselijk recht 
 
13.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.  
 
 
Artikel 14. Geschillen 
 
14.1 Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg en/of de uitvoering van de opdracht, alsmede elk ander geschil, terzake van of in verband met de opdracht, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, zullen uitsluitend worden berecht door de in eerste aanleg bevoegde rechter te Almere. 
 
14.2 Een geschil is aanwezig indien een van beide partijen zulks stelt. 
 
14.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van de gegevens met betrekking tot een geschil, de administratieve gegevens van Health Software RV bindend. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

R.H.R. van Vessum
Health Software